Obsah

Poradenské pracoviště školy

 

Poradenské služby poskytuje SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.  žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům ve stanovených konzultačních hodinách. Individuální případy jsou řešeny neprodleně, popř. po předchozí domluvě.

 

Školní poradenské pracoviště SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. se zaměřuje na:
 

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 3. prevenci školní neúspěšnosti
 4. kariérové poradenství
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 10. průběžné vyhodnocení účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 11. metodickou podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Poradenské služby ve škole zajišťují:

 

Pracovní pozice

Jméno

Telefon

E-mail

ředitel školy

Mgr. Libor Hanzal

602 541 973

hanzal.libor@sousoszn.cz

zástupce ředitele

Mgr. Dana Andelová

Bc. Martin Benda

724 862 374

606 859 234

andelova.dana@sousoszn.cz

benda.martin@sousoszn.cz

výchovný poradce

Mgr. Ludmila Karpíšková

732 472 095

karpiskova.ludmila@sousoszn.cz

školní metodik prevence

Mgr. Lucie Pláňková

724 536 514

plankova.lucie@sousoszn.cz

metodik pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jana Kamarádová

Mgr. Dana Andelová

608 642 862

724 862 374

kamaradova.j@sousoszn.cz

andelova.dana@sousoszn.cz

koordinátor pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů

Mgr. Lucie Pláňková

724 536 514

plankova.lucie@sousoszn.cz

osoba pověřená pro komunikaci se školskými poradenskými zařízeními

Mgr. Jana Kamarádová

608 642 862

kamaradova.j@sousoszn.cz

 

Členové školního poradenského pracoviště:

 1. zpracovávají si roční plány práce, evaluační zprávy
 2. provádějí záznamy z jednání
 3. v rámci centra si poskytují informace o projednávaných kazuistikách
 4. informují vedení školy o závěrech z jednání
 5. podílejí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické žáků a pomáhají s jejich vyhodnocováním
 6. evidují žáky, kterým je poskytována pedagogická intervence a podílejí se na průběžném vyhodnocování její užitečnosti
 7. komunikují s asistenty pedagoga a pomáhají při plánování strategií při vzdělávání žáků, kterým byl asistent pedagoga doporučen školským poradenským zařízením
 8. plánují strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a projevům rizikového chování
 9. průběžně se vzdělávají a předávají informace ostatním členům poradenského pracoviště

 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2021

 

Koordinátor pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE - dokument PDF