Obsah

Prevence rizikového chování

V rámci preventivních aktivit se zaměřujeme na primární prevenci rizikového chování u žáků, tj. na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  • záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • spektrum poruch příjmu potravy
  • negativní působení sekt
  • sexuální rizikové chování

 

Pracovní pozice

Jméno

Telefon

E-mail

Konzultační hodiny

školní metodik prevence Mgr. Lucie Pláňková 724 536 514 plankova.lucie@sousoszn.cz pondělí 13.00 – 14.00 hod.

 

 

Důležité odkazy:

 

Metodická doporučení a pokyny v oblasti primární prevence rizikových projevů chování:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

Strategie a koncepce MŠMT ČR v oblasti prevence:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt

 

Kontakty pro oblast prevence na úrovni krajů a MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kontakty

 

Portál o vzdělávání žáků z Ukrajiny

https://www.msmt.cz/msmt-vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine

 

Kyberšikana:

https://www.e-bezpeci.cz/

 

 

 

 

Důležité dokumenty školy:

Minimální preventivní program Staženo: 148x

Krizový plán školy Staženo: 124x

Školní preventivní strategie Staženo: 142x

Program proti šikanování Staženo: 138x

Stránka

  • 1