Obsah

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovné a kariérové poradenství se zaměřuje na: prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním handicapem, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování

Výchovný a kariérový poradce

Funkci výchovné a kariérové poradkyně vykonává učitelka školy Mgr. Ludmila Karpíšková, tel.: 537 020 512, email: karpiskova.ludmila@sousoszn.cz
Úřední hodiny: pondělí 12.10 až 13.50 (kdykoli po předchozí domluvě)

Náplň práce výchovného a kariérového poradce

Náplň práce výchovného a kariérového poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb. 
Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

Konkrétní úkoly výchovného a kariérového poradce

Výchovný a kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

Základní povinnosti výchovného a kariérového poradce školy

1. Sledování informací MŠMT ČR ve sdělovacích prostředcích, odborného tisku, zejména v UN a Věstníku MŠMT ČR.

2. Zaměření na kariérové poradenství na základě dokumentu MŠMT ČR.

3. Účast na akcích pro výchovné poradce pořádaných v rámci regionu.

4. Řešení problémových situací, které se vyskytují u žáků, spolupráce s třídními učiteli, školním metodikem prevence a metodikem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Spolupráce s výchovnými poradci ze ZŠ regionu Znojemska, poskytování informací o možnostech studia, přijímacích zkouškách, o výsledcích přijímacího řízení.

6. Spolupráce při přípravě prezentačních akcí školy.

7. Zajišťování besed se žáky 9. tříd ZŠ a s rodiči těchto žáků na třídních schůzkách.

8. Práce se žáky neprospívajícími, konzultace s jejich rodiči a třídními učiteli.

 

Pracovní činnosti

Činnost výchovného a kariérového poradce je zaměřena na:

a) kariérové poradenství

 • poskytnout informace vedoucí k volbě vzdělávací dráhy a následně povolání,
 • informovat žáky i rodiče o situaci na trhu práce,
 • aktivní přístup k hledání práce – besedy na Úřadu práce ve Znojmě,

b) rozvoj osobnosti žáka a výchovy ke zdravému způsobu života

 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, zprostředkování vyšetření problémových žáků, spolupráce se školním metodikem prevence,
 • ekonomická úspěšnost je založena na vyšším vzdělání,

c) rozvoj zájmů

 • mimoškolní činnost, kroužky, soutěže,

d) výchova k volbě povolání

 • informovat o dnech otevřených dveří na VŠ, VOŠ,
 • poskytovat informace o možnostech studia na VŠ, VOŠ, - uspořádat besedy se zástupci VŠ, VOŠ,
 • podílet se na podávání informací o učebních a studijních oborech SOU a SOŠ žákům ZŠ,

e) prevence záškoláctví

 • sledování absence žáků školy,
 • řešení pozdě omlouvané a problematické absence,
 • spolupráce s TU a rodiči žáků. 

 

ODKAZY PRO ŽÁKY – STUDIUM

 

ODKAZY PRO ŽÁKY – PRÁCE

 

Jak internet pomáhá při hledání práce (PDF)
http://neuvoo.cz/

Informace o možnostech pomaturitního studia
www.vysokoskolak.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 
http://www.infoabsolvent.cz/

Informace o nabídce práce v zahraničí
http://portal.mpsv.cz/eures/

Gastrojob

Portál pro pracovní příležitosti v hotelnictví, gastronomii, lázeňství a cestovním ruchu - http://gastrojobs.cz/cs/