Obsah

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou v SOU  SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. rozděleni do čtyř hlavních skupin. Jedná se o žáky:

 • se specifickými poruchami učení
 • se sociálním znevýhodněním
 • se zdravotním znevýhodněním
 • nadané

 

Při vzdělávání žáků se SVP škola postupuje dle:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • školního vzdělávacího programu (dle studovaného oboru nabídky školy)
 • závěrů odborného psychologického vyšetření
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, dále jen PPP, speciálně-pedagogické centrum, dále jen SPC)
 • závěrů odborného lékařského vyšetření
 • poznatků plynoucích z pedagogické diagnostiky
 • vyjádření zákonných zástupců žáka

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném do 31. 8. 2017

 

Koordinátor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Mgr. Jana Kamarádová (do 31. 8. 2022 na MD)

Kontakt: kamaradova.j@sousoszn.cz ; 608 642 862

 

Mgr. Dana Andelová (zatupuje Mgr. Kamarádovou)

Kontakt: dana.andelova@sousoszn.cz ; 724 862 374

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI