Obsah

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou v SOU  SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. rozděleni do čtyř hlavních skupin. Jedná se o žáky:

  • se specifickými poruchami učení
  • se sociálním znevýhodněním
  • se zdravotním znevýhodněním
  • nadané

 

Při vzdělávání žáků se SVP škola postupuje dle:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  • vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • školního vzdělávacího programu (dle studovaného oboru nabídky školy)
  • závěrů odborného psychologického vyšetření
  • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, dále jen PPP, speciálně-pedagogické centrum, dále jen SPC)
  • závěrů odborného lékařského vyšetření
  • poznatků plynoucích z pedagogické diagnostiky
  • vyjádření zákonných zástupců žáka

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném do 31. 8. 2017

 

Koordinátor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Mgr. Jana Kamarádová (do 31. 8. 2022 na MD)

Kontakt: kamaradova.j@sousoszn.cz ; 608 642 862

 

Mgr. Dana Andelová (zatupuje Mgr. Kamarádovou)

Kontakt: dana.andelova@sousoszn.cz ; 724 862 374

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI