Obsah

Základní informace o škole

SOUSOSZN

Historie školy

Tradice českého učňovského školství ve Znojmě sahají do roku 1910. Učňovská škola, na niž navazujeme, byla zřízena 1. září 1959 a studovalo v ní na počátku 125 žáků. O 17 let později, v roce 1976, byla zahájena výuka v nové budově na Přímětické ulici a za 3 roky došlo ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště.

K 1. lednu 1981 se uskutečnila reorganizace SOU pod Správu SOU Praha. Od 1. ledna 1991 bylo SOU transformováno na SOU, družstevní podnik, a získalo právní subjektivitu. Zřizovatelem se stal Svaz českých a moravských spotřebních družstev Praha.

1. září 1991 byla při SOU zřízena Rodinná škola a 27. ledna 1993 byly obě školy transformovány na obchodní  společnost  a  zapsány do obchodního rejstříku jako SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o.

K 1. září 1993 zařadilo MH ČR SOU a MŠMT ČR SOŠ do sítě soukromých škol.

1. září 1994 byl absolventům ZŠ nabídnut první studijní obor – Podnikání, obchod a služby. Od září 2000 byla rozšířena nabídka  učebních  oborů  o obor Kadeřník a v roce 2003 zahájily studium žákyně oboru   Kosmetička.   O  rok  později  jsme  nabídli  zájemcům  možnost studia  v  oboru  Hotelnictví  a turismus. Od 1. září 2012  bude nabídka rozšířena o dva studijní obory – Cestovní ruch a Sociální činnost.

V současné době jsou SOU a SOŠ zařazeny do sítě škol MŠMT ČR.

 

Současnost školy

Školu navštěvuje celkem 750 žáků.  414 žáků studuje obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou z toho 61 žáků nástavbové studia denní i dálkové formy a 336 žáků studuje obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní i zkrácené formě studia.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., jsou součástí systému družstevního školství. Jsou propojeny   na   podnikatelskou   sféru,  která  rozhoduje  o  profesní  stránce  přípravy  žáků  a zabezpečuje ji.

   Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného  a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

Rozšíření činnosti školy o obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a o další aktivity doplňuje  tradiční  učňovskou  přípravu.  Absolventi  těchto oborů nacházejí uplatnění  v oblasti   obchodu,   společného   stravování,   ve   službách,   v cestovním  ruchu  i  v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech oborů středního vzdělání s výučním listem prohloubit si vzdělání   v   nástavbovém   studiu   oborů  Podnikání – denní,  dálková  forma,  Společné  stravování  a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací  v  oboru  Kuchař – číšník.  Ke  zkvalitnění  výuky   přispívají  zahraniční  odborné  stáže, odborné praxe a odborné  exkurze. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.

 

Materiální zabezpečení výuky - teoretické vyučování

Ve škole je celkem 35 učeben, z  toho 10 učeben odborných (2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 1 učebna technologie, 1 učebna stolničení, 1 multimediální jazyková učebna, 1 učebna elektronické komunikace, 1 multimediální učebna pro cestovní ruch, 1 odborná učebna pro sociální činnost, 1 učebna pro volnočasové aktivity), kosmetická provozovna, kadeřnická provozovna, provozovna pedikúry a manikúry, Škola je vybavena počítači, kopírkami, interaktivními tabulemi, dataprojektory, videokamerou, digitálními fotoaparáty, DVD přehrávači, vizualizéry, CD přehrávači, a dalšími pomůckami odpovídajícími současným požadavkům a trendům. V současné době využíváme 8 interaktivních tabulí a 14 dataprojektorů (z toho jeden interaktivní).

Pro žáky jsou připraveny moderní učebnice, studijní texty, vyučující mají dostatek odborné literatury, ve škole je zřízena knihovna, která je každoročně doplňována novými knižními tituly. Ke zkvalitnění výuky mají pedagogičtí pracovníci i žáci k dispozici wifi a internet.

Tělesnou výchovu zajišťujeme ve vlastní tělocvičně. K jejímu příslušenství patří gymnastický sál,  posilovna a multifunkční hřiště s umělým povrchem.

 

Materiální zabezpečení výuky - praktické  vyučování

Odborný výcvik učebních oborů je zabezpečen v SOU a SOŠ. Žáci oboru Kuchař – číšník vykonávají odborný výcvik ve školní kuchyni a restauraci a ve školním baru, žáci oboru Prodavač pracují ve školním  bufetu, žáci oboru  Kadeřník a Kosmetické služby vykonávají  odborný výcvik v kadeřnické a kosmetické   provozovně. Žáci oboru Automechanik absolvují odborný výcvik převážně v Učňovském středisku Psota a na dalších smluvních pracovištích. Odborný výcvik oboru Truhlář je zabezpečen  na pracovišti Dřevotvar Znojmo, Znora Suchohrdly, Lenza Znojmo  a na dalších provozních pracovištích schválených ředitelem školy.

Počet zabezpečených míst pro praktické vyučování odborného výcviku je 65

Odborná praxe žáků studijního oboru Hotelnictví a turismus je zabezpečena v SOU a SOŠ a v gastronomických  zařízeních znojemského  regionu.  Od školního roku 2005/2006 se mohou vybraní studenti zúčastnit také zahraničních odborných stáží v rámci programu Leonardo da Vinci dnes Erasmus+

Od školního roku 2007/2008 absolvují žáci 2. – 4. ročníku odbornou praxi v hotelu Savannah, Hatě, v hotelu Premium, hotelu Happy Star, hotelu Vinice Hnanice. Od školního roku 2015/2016 jsme pro žáky zajistili odborné stáže v hotelu Marriott Praha a restauracích Ambiente, také v Praze.

Pro žáky oboru Sociální činnost byla vybudována odborná kmenová učebna č. 215, ve které probíhá výuka odborných předmětů. Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích školy, která jsou zaměřená na sociální služby. Jedná se o CSS Znojmo, DD Božice, DC Znojmo, DD Znojmo, DS Šanov.

 

Zahraniční stáže - spolupráce

V roce 2005/2006 se zúčastnili první studenti zahraničních odborných stáží v rámci programu EU  pro  odborné  vzdělávání  a přípravu – Leonardo  da  Vinci. Tyto stáže probíhají i nadále a  doposud   žáci   oboru Hotelnictví a turismus,  Cestovní ruch, Sociální činnost, Podnikání, obchod a služby, Kosmetické služby, Kuchař – číšník a Kadeřník dostali příležitost absolvovat zahraniční odborné stáže na Slovensku, ve Finsku, ve Španělsku, v Irsku, v Portugalsku, v Německu, v Rakousku, na ostrově Tenerife apod.

Ve školním roce 2016/2017 vycestovalo na odbornou stáž do zahraničí celkem 25 žáků a 5 pedagogů (Finsko, Rakousko, Itálie, Řecko – Kréta, Itálie, Portugalsko)

V rámci programu Erasmus+ se uskutečnila i tříměsíční zahraniční odborná praxe v německém Berchtesgadenu.

Neposíláme své žáky pouze do zahraničí, ale již mnohokrát jsme  byli přijímající organizací pro studenty ze Slovenska, Finska, Norska, Estonska, Německa, Portugalska (Azorské ostrovy), Rakouska, Litvy a Lotyšska. Ve školním roce 2016/2017 byla naše škola přijímající organizací pro 3 žáky (Sociální činnost, Kuchař-číšník, Kadeřník) a 1 pedagoga z partnerské školy Kainuu Vocational College Kajaani, Finsko.

Ve školním roce 2017/2018 jsme přijali v rámci projektu Erasmus+ mobility  10 studentů z Norska (4 žáky oboru Sociální činnost, 4 žáky oboru Kuchař-číšník, 2 žákyně obru Kosmetické služby) a 4 učitelky – pedagogický doprovod. A také 4 studenty  z Estonska (2 žáky oboru Automechanik a 2 žáky oboru Kuchař-číšník). Oba projekty proběhly v měsíci dubnu 2018.

Ve školním roce 2017/2018 jsme podávali žádost o další zapojení do projektu Erasmus+. Tato žádost byla schválena na školní roky 2018/2019 a 2019/2020.

Ve školním roce 2018/2019 jsme přijali v rámci projektu Erasmus+ mobility 3 studenty z Azorských ostrovů (obor Restaurace a barová obsluha) a 2 učitele – pedagogický doprovod, 2 studenty z Estonska (obor Truhlář) a 2 učitele – pedagogický doprovod, 7 studentů z Finska (obory Kadeřnice, Kuchař-číšník, Zdravotní a sociální péče) a 2 učitele – pedagogický doprovod, 10 studentů z Norska (obory Kuchař-číšník, Sociální činnost, Kosmetické služby, Péče o dítě) a 2 učitele – pedagogický doprovod. Také jsme přijali dva pedagogy z partnerské školy Tartu Vocational Education Centre v Estonsku. Projekty proběhly v měsících říjnu 2018 a březnu, dubnu, květnu, červnu a červenci 2019.

Doposud ve Znojmě sbíralo nové zkušenosti 99 zahraničních studentů a 19 pedagogů. 

Ve školním roce 2018/2019 vycestovalo na odbornou stáž do zahraničí celkem 12 žáků a 7 pedagogů (Estonsko, Rakousko, Španělsko)

Vedle projektové činnosti uskutečňujeme také mimoprojektové zahraniční aktivity. Od roku 2009  je naše škola členem Evropské asociace hotelových škol (AEHT).  

Snažíme se o to, aby naše škola byla mezinárodně uznávanou v oblasti odborného vzdělávání.

Jedním z hlavních cílů zapojení školy do projektů mezinárodních mobilit je snaha o co nejrychlejší integraci mladých   lidí  v  počátečním  odborném  vzdělávání  do  rozšiřující  se  Evropské  unie,  o dosažení  srovnatelné   odborné  kvality  našich  absolventů  s  absolventy  zemí  Evropské  unie  a podpoření jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

Volnočasové aktivity žáků

Ve škole pracují sportovní kroužky (dle požadavků žáků), odborné kroužky -  sommelierský, barmanský; jazykové kroužky, zdravotnický kroužek. Žáci se také zúčastňují různých sportovních soutěží.

   SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. se stala první školou, která v roce 2013 získala ocenění Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Toto ocenění každoročně uděluje Sdružení českých spotřebitelů.

V roce 2014 byla naší škole udělena výroční cena „Škola roku 2014“, kterou každoročně uděluje AHR ČR. Je to ocenění školy za špičkovou úroveň a kvalitu výchovy a odborné přípravy studentů.

V roce 2015/2016 bylo naší škole uděleno Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy.

Obdrželi jsme také od společnosti Člověk v tísni, o.p.s. oprávnění používat titul Světová škola. Jsme místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy.

Za rok 2016 bylo oceněno 6 žáků školy titulem Mladý řemeslník roku 2016 a tento úspěch se nám podařilo zopakovat i v roce 2017, 2 žákyně byly oceněny titulem Mladý řemeslník roku 2017. Titul uděluje SSŠČMS.

Dalším úspěchem bylo udělení titulu Nejlepší absolvent roku 2017 sedmi žákům naší školy, roku 2018 bylo oceněno 8 žáků a za ro, 2019 bude oceněno 5 absolventů. Titul uděluje Hospodářská komora České republiky.

 Společenské aktivity školy

Žáci školy pomáhají zabezpečovat řadu společenských akcí, soutěží a výstav, a tím přispívají k dobrému jménu školy. K největším akcím patří Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy, Den otevřených dveří, Řemeslo má budoucnost. Pomáháme zabezpečovat Znojemské historické vinobraní, slavnostní bankety, plesy, rauty a jiné společenské akce pořádané Znojemskou Besedou, Městem  Znojmem, Okresní  hospodářskou  komorou  a  dalšími  institucemi,  organizacemi a firmami. Žáci naší školy se spolupodílí na zajištění na společenských akcích ambasády a Českého centra ve Vídni, v Budapešti a v Haagu.

Žáci oboru Kadeřník a Kosmetické služby nabízí své služby v kadeřnické a kosmetické provozovně široké  veřejnosti za výhodné ceny. Provozní dobu i aktuální ceny lze zjistit na  webových stránkách školy.

 

   Ve školním roce 2019/2020 se škola představí  na těchto akcích

9. října 2019 – Den otevřených dveří v Miroslavi – Hotel Slavie

1. listopadu 2019 - Nabídka studijních a učebních oborů pro školní rok 2020/2021

14. listopadu 2019 - Řemeslo má budoucnost – akce pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

5. prosince 2019 - Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy (SOU a SOŠ Přímětická)

9. ledna 2020 - Den otevřených dveří na Přímce (SOU a SOŠ Přímětická)

7. dubna 2020 – Šarm 2020 – kosmeticko-kadeřnická soutěž (SOU a SOŠ Přímětická)

 

Na těchto akcích prezentujeme výrobky a dovednosti automechaniků, truhlářů, kuchařů - číšníků, prodavačů, kadeřníků a kosmetiček, studentů oboru Hotelnictví a turismus. Největší pozornosti se těší  obor Kuchař - číšník (slavnostní tabule, studené mísy, cukrářské výrobky, flambování, příprava salátů, sushi či míchaných nápojů). Akce se setkávají  s příznivou odezvou u znojemské veřejnosti a staly se inspirací pro rodiče  i žáky, kteří se budou rozhodovat o svém budoucím povolání.

 

 

   Způsob docházky :

 • střední vzdělání s výučním listem, které zahrnuje vzdělávací programy v délce

3 let denní formy vzdělávání

 • obory

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky.

1 roku zkrácená forma vzdělávání – 1 den škola, 4 dny OV

 • obory: Kuchař-číšník, Prodavač, Kadeřník

Podmínkou přijetí je ukončení oboru středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou.

 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou, které zahrnuje vzdělávací programy v délce

4 let

 • obory

2 let – zkrácená forma vzdělávání – 1 den škola, 3 dny OV ( pro žáky s maturitní zkouškou)

 • obory: Sociální činnost, Kosmetické služby

Podmínkou přijetí je ukončení oboru středního vzdělání s  maturitní zkouškou.

 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou, které zahrnuje vzdělávací program nástavbového studia v délce 2 let - nástavbové studium - denní forma vzdělávání
  • obory: Podnikání – denní forma, Vlasová kosmetika
 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou, které zahrnuje vzdělávací program nástavbového studia v délce 3 let - nástavbové studium - dálková forma vzdělávání, výuka jedenkrát týdně
  • obor: Podnikání – dálková forma

Podmínkou přijetí je ukončení oboru středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let.