Obsah

Přijímací řízení

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023-2024

2023-2024_zkrácené studium - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s výučním listem - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s maturitní zkouškou - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Přijímání cizinců podle zákona Lex Ukrajina 

Témata rozhovoru z jazyka českého pro uchazeče z Ukrajiny 

 

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?
Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

Na této stránce najdete testy k procvičování.

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

2023-2024_zkrácené studium - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s výučním listem - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s maturitní zkouškou - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

 

 

 

Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Přihlášky ke studiu

Najdete dole na této stránce

 

VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK

Vyplněnou přihlášku obdržíte na vaší základní škole, tiskopis přihlášky si můžete stáhnout na této stránce nebo si pro něj můžete přijít osobně do kanceláře naší školy.

 

K přihlášce na denní studium je nutné mít vyplněno:

•             Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na straně 1 (není potřeba k nástavbovému a dálkovému studiu)

•             Razítko a podpis ředitele základní školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ).Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ), v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat na obě zvolené střední školy (v případě, že uchazeč zvolí na jedné střední škole dva obory, odevzdává dvě přihlášky), na každou z nich po jednom vyhotovení, obě přihlášky musí být totožné.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení.

 

K přihlášce na nástavbové a dálkové studium je nutné mít vyplněno:

 

•             Razítko a podpis ředitele střední školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ. Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ, v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

•             Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží k přihlášce ke studiu buď ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie, doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Formulář podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Součástí Doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení.

 

Podmínky přijetí do zkráceného studia

Uchazeč předloží:

•             řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku

•             doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, ročníkové vysvědčení z posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou)

•             závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě ročníkové vysvědčení z posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

 

Po odevzdání/ doručení přihlášky ke studiu, vám přihlášku zaevidujeme a písemně/ e-mailem předáme registrační číslo a další sdělení k přijímacímu řízení.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Uchazeči hlásící se do nástavbového a zkráceného studia, vyplňují zápisový formulář, který obdrží spolu s rozhodnutím o přijetí na sekretariátu školy. Zápisový lístek se jich netýká.

Zápisový lístek obdrží uchazeč na základní škole.

Uchazeči, kteří se hlásí na denní studium a již nejsou žáky základní školy musí o zápisový lístek požádat na příslušném krajském úřadu dle místa trvalého bydliště.

Uchazeči s adresou trvalého bydliště v jihomoravském kraji žádají o zápisový lístek doporučeně poštou na adresu:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

 

nebo

 

osobně na odboru školství

Cejl 530/73, 601 82 BRNO

 

podrobné informace naleznete na: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

 

POKUD ŽÁK NEBYL KE STUDIU PŘIJAT, DOSTAVTE SE OSOBNĚ DO KANCELÁŘE ŠKOLY, ZDE SE POKUSÍME VŠE SPOLEČNÝMI SILAMI VYŘEŠIT.

 

2. kolo přijímacího řízení proběhne na základě rozhodnutí ředitele školy, dle obsazenosti jednotlivých oborů.

Stránka

  • 1