Obsah

Úřední deska

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

1. Název

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Společnost s ručením omezeným vznikla 27. ledna 1993 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně.

Předmět podnikání je: zajišťování výchovy a vzdělávání žáků a dospělých pro výkon odborných činností odpovídající učebním a studijním oborům a příslušným pracovním činnostem mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy; hostinská činnost; pronájem technického zařízení budovy; truhlářství; holičství, kadeřnictví; kosmetické služby; výuka jazyků; provozování autoškoly.

Notářský zápis zde.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace.

Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

 • Střední odborná škola
 • Střední odborné učiliště
 • Školní jídelna
 • Kosmetická provozovna
 • Kadeřnická provozovna

Statutárním orgánem s.r.o. je jednatel společnosti:

 • PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., tel.: +420 281 012 111

Ředitel školy:

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Ekonom školy:

Školní metodik prevence:

Výchovný poradce:

4. Kontaktní spojení

Ředitel školy:

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Sekretariát:

Účtárna:

Ekonomický úsek:

 

ID datové schránky: uzb45gc

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přímětická 1812/50

669 41 Znojmo

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Přímětická 1812/50

669 41 Znojmo

4.3 Úřední hodiny

Sekretariát:

Pondělí – pátek 7:00 – 14:30 hod.

Účtárna:  

Pondělí – pátek 7.00 – 14.30 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy:

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Sekretariát:

Účtárna:

Ekonomický úsek:

Školní jídelna:

Kosmetická provozovna:

 • Veronika Mahr, mahr.veronika@sousoszn.cz , tel.: +420 537 020 542

Kadeřnická provozovna:

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.sousoszn.cz

4.6 Adresa podatelny

Přímětická 1812/50

669 41 Znojmo

4.7 Elektronická adresa podatelny

Fruhwirtova.michaela@sousoszn.cz

Stara.adela@sousoszn.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: uzb45gc

5. Případné platby lze poukázat

48500741/0100 (Komerční banka)
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na účtárně.

6. IČO

IČ 47900211

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací programy – k nahlédnutí na sekretariátu školy

8.2 Rozpočet

Závisí na dotacích MŠMT ČR

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

 • osobně či písemně na sekretariátu školy
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na: nebo

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty je možné podat:

 • osobně či písemně na sekretariátu školy
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů


Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Ostatní předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 3 Kč za stranu,

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatné.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Přístupná k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.