Obsah

Lázeňský a wellness cestovní ruch pro seniory

Typ: ostatní
Cestovní ruch seniorů označujeme jako cestovní ruch starší generace. Není přesně dána věková hranice, od které je člověk zařazen do této skupiny. Podle některých pramenů je to již od 50 let, častější je však vymezení od 55 či 60 let. Vzhledem k tomu, že se ve vyspělých zemích zlepšuje zdravotní péče, propaguje se zdravý životní styl, prodlužuje se i délka vitálního života.

Cestovní ruch seniorů označujeme jako cestovní ruch starší generace. Není přesně dána věková hranice, od které je člověk zařazen do této skupiny. Podle některých pramenů je to již od 50 let, častější je však vymezení od 55 či 60 let. Vzhledem k tomu, že se ve vyspělých zemích zlepšuje zdravotní péče, propaguje se zdravý životní styl, prodlužuje se i délka vitálního života. Senioři disponují větším množstvím volného času a tak mohou cestovat během celého roku, zvyšuje se také množství peněžních prostředků, které jsou ochotni investovat do cestování a do péče o své zdraví.

Podle odhadů U.S. Census Bureau bude v České republice v roce 2050 podíl této skupiny (starší 50 let) na celkové struktuře populace téměř 52 %, což je nárůst oproti šetření z roku 2000 o 20 procentních bodů. Je tedy zřejmé, že tento segment v sobě skrývá obrovský potenciál. Nejvyšší nárůst v podílu na celkovém počtu obyvatelstva se předpokládá u věkové skupiny 80 a více let.

Je vědecky doloženo, že pravidelným cvičením, zdravou stravou a psychickou pohodou, tedy obecně naplněním wellness ideálů, může být kvalita života seniorů podstatně zlepšena. Senioři zůstávají aktivní stále déle a mají zájem o své zdraví dále pečovat. Častěji využívají metody, které by podpořily jejich relaxaci, vyvolaly pocit pohody a celkově blahodárně působily na zdraví. Chtějí získat novou energii. Nabídka na trhu cestovního ruchu se tak stále více přizpůsobuje jeho specifickým potřebám. Lázeňská zařízení, wellness centra i hotely nabízejí produkty speciálně určené tomuto segmentu.

 

Rok 2000 je považován za vznik seniorského cestovního ruchu v České republice a jedním z jeho nejdůležitějších motivů se staly lázeňské wellness programy, poznávací cestovní ruch a pobyty u moře. Z pohledu složení účastníků cestovního ruchu nejvíce roste právě podíl seniorů. Dle asociace českých cestovních kanceláří byl v roce 2015 podíl seniorů mezi zákazníky cestovních kanceláří a agentur přibližně 10 %. V porovnání s ostatními vyspělými zeměmi je seniorský cestovní ruch v české republice stále méně rozšířen.

Z výzkumů UNWTO (mezinárodní organizace pro cestovní ruch), které zjišťovaly postavení výdajů na cestování a péči o vlastní zdraví mezi seniory ve vyspělých zemích, vyplývá, že je řadí na první příčku mezi všemi výdaji a na cestování vynakládají dokonce vyšší částky, než na běžné spotřební výdaje. Další rozvoj čerpání wellness procedur seniory bude záviset na růstu jejich disponibilních příjmů, respektive důchodů a růstu cen. Nejvíce citliví jsou senioři na růst cen potravin a bydlení (elektřiny, plynu, a nájemného).

Samotná podstata wellness směřuje k dosažení vyšší kvality života v každém věku. Wellness usiluje o dosažení stavu, kdy se cítíme dobře po stránce fyzické i duševní. Hledáme harmonii a vyrovnanost v osobním životě.

 

Dobrá kondice, jak bylo zmíněno výše, je chápáno jako stav úplně tělesné, duševní a sociální pohody. Fyzický stav člověka přitom úzce souvisí s jeho psychikou. Fyzická bolest vyvolává negativní emoce, podrážděnost, deprese, tendenci kritizovat blízké i cizí osoby a záporně hodnotit nastalé jevy. V zákaznickém chování se může projevit nespokojenost s poskytovanými službami, které by zdravý zákazník se shodnými preferencemi hodnotil ve stejném případě kladně. Pokud se senioři necítí být v dobré tělesné kondici, nemají chuť cestovat a nepoptávají téměř žádné produkty na trhu cestovního ruchu s výjimkou lázeňských služeb a wellness. Využívání právě těchto služeb a jejich blahodárné účinky na organismus následně umožní zákazníkům aktivně se účastnit dalších forem cestovního ruchu. Regenerace fyzických i duševních sil jim otevírá brány k letním i zimním sportovně zaměřeným pobytům. Z tohoto úhlu pohledu můžeme konstatovat, že produkty wellness mají multiplikační efekt, ze kterého mohou těžit nejrůznější poskytovatelé služeb cestovního ruchu.

Je objektivně dokázáno, že správná skladba výživy, pravidelně prováděné cvičení a duševní rovnováha může ovlivnit i samotný průběh pozdějšího onemocnění. Zkracuje se jeho doba a zeslabují se i nepříjemné příznaky a podstatně se eliminuje i pravděpodobnost jeho výskytu. Senioři jsou více náchylnými k různým chorobám, a proto je důležité zvolit vhodnou prevenci jejich vzniku – žít wellness. Pokud budeme respektovat zásady wellness životního stylu, je velmi pravděpodobné, že se dožijeme i vysokého věku. Hlavní odměnou nám však bude tělesná a duševní pohoda – tedy příjemný a spokojený život.

 

Ing. Olga Kubová


Vytvořeno: 16. 11. 2017
Poslední aktualizace: 16. 11. 2017 15:40
Autor: Správce Webu