Obsah

Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Cílem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO) je věnovat pozornost vzdělávání žáků a studentů v oblasti o životní prostředí a utváření pozitivního, odpovědného a tvořivého vztahu k životnímu prostředí. Tento cíl je naplňován pomocí různých metod a forem výchovy pro udržitelný rozvoj.

Škola zpracovává na každý školní rok plán EVVO, který vychází z pokynů MŠMT a zkušeností školy.

 

Činnost ve škole respektuje základní přístupy k ekologickému vzdělávání a výchově:

  • uvědomit si komplexní pojetí vztahů člověka a prostředí v zájmu udržitelného rozvoje – tj. zdůrazňovat význam lidského působení na vztahy k přírodě, k prostředí umělému, k technice apod., upozornit na chápání souvislostí ekologických, ekonomických a sociálních, důraz je nutno klást na prevenci negativních jevů v prostředí,

  • uplatňovat ekologickou výchovu komplexně – působit na stránku citovou a volně aktivní, na hodnotovou orientaci žáků, jejich životní styl a na rozvíjení samostatnosti a tvořivosti,

  • v zájmu efektivity ekologické výchovy v jednotlivých učebních a studijních oborech zdůrazňovat význam mezipředmětových vztahů, tedy vzájemné spolupráce a komunikace,

  • rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech, mimo jiné také pro preventivní domýšlení možných negativních důsledků lidských aktivit v dlouhodobé perspektivě (ve smyslu negativních zpětných vazeb),

  • realizovat praktické činnosti pro zlepšení stavu životního prostředí, využívat k tomu nabídek činností ze strany ekologických středisek a organizací, zajišťovat vhodné exkurze žákům pro vytváření pozitivního vztahu k přírodě.

 

Environmentální výchova je zařazena do vybraných předmětů učebních a studijních oborů.