Obsah

Realizované projekty a aktivity EVVO

Žáci ve škole realizují tyto projekty:

 • „Ekoškola“- projekt,do kterého se naše škola přihlásila ve školním roce 2006/2007. Jedná se o mezinárodní projekt, jehož národním koordinátorem je sdružení ekologické výchovy Tereza (podrobnější informace na www.terezanet.cz). Koordinátorem pro Jihomoravský kraj je školské zařízení pro environmentální výchovu Lipka v Brně. Cílem projektu je postupná ekologizace školy, tj. šetrné zacházení s energií, vodou, třídění odpadu a péče o příjemné prostředí školy. Nejedná se o soutěž, tudíž jeho realizace probíhá v rámci časových a jiných možností školy. Projekt realizuje tzv. „ekotým“ složený především z žáků, učitelů, vedení školy a provozních pracovníků. Koordinátorem projektu na škole je I. Šablaturová.

 • „Recyklohraní“- celorepublikový projekt, do kterého byla škola oficiálně zaregistrována dne 2. září 2008. Je pořádán pod záštitou ministerstva školství neziskovými společnostmi: ASEKOL s.r.o. (zpětný odběr elektrozařízení), EKO-KOM a.s. (zpětný odběr a využití odpadů z obalů), ECOBAT (zpětný odběr použitých baterií) a EKOLAMP (zpětný odběr světelných zdrojů a svítidel), které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Jeho cílem je rozšířit aktivity ve třídění odpadu, a to nepotřebných baterií a drobných elektrozařízení. Projekt spočívá v plnění různých úkolů, které jsou zadávány průběžně během školního roku. Při splnění každého úkolu škola získává určitý počet bodů, za které lze obdržet různé školní pomůcky.
  V rámci výše uvedeného projektu byly škole z Odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK poskytnuty kontejnery na příslušný odpad.

 

Mezi další aktivity v rámci EVVO patří například:

 • sázení stromů na školním pozemku

 • podpora celostátní ankety „Strom roku Znojemska “, kterou vyhlašuje nadace Partnerství. Žáci naší školy tuto akci podpořili svými hlasy.
  Na Znojemsku je tato akce zaštiťována partnery: Klub přátel stromů Znojemska, Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, Správa NP Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
  Na naší škole probíhá v daném termínu výstava prezentující výsledky regionální ankety Strom roku Znojemska. Žáci roznáší do znojemských obcí letáky, prostřednictvím kterých informují občany o možnosti přihlášení a navrhnutí významného stromu do této ankety

 • registrace školy do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Tato síť je určena základním a středním školám. Na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a na úrovni krajů jednotlivá členská střediska ekologické výchovy, např. Lipky, pod kterou naše škola spadá (je to náš krajský koordinátor pro EVVO). Síť nabízí různé služby, např. rozesílá časopis Bedrník, v elektronické podobě posílá různé informace

 • žáci se účastní různých projektů s ekologickou tematikou, např. v rámci akce „Připojte se“ navrhli projekt pro děti z Dětského domova ve Znojmě. Zájemci, kteří se do něj přihlásili, měli za úkol při jeho sestavení a realizaci poskytnout pomoc někomu jinému než sobě, jiné organizaci než škole, kterou žáci zapojení do projektu navštěvují. Zaměřili se v něm na ekologické aktivity, a to na problematiku třídění odpadů, na činnosti související s výsadbou stromků a na ruční výrobu papíru z odpadových surovin. Organizátor akce vybral projekt našich žáků a podpořil jej tak finanční částkou ve výši 13 538 Kč. Organizátor akce: Nadace rozvoje občanské společnosti. Finanční grant byl následně poskytnut z programu „MAKE A CONNECTION“

 • zajištění exkurzí:

  • úpravna vody a čistička odpadních vod ve Znojmě
  • Znojemský vodojem. Žáci mají tak možnost prohlédnout si výstavu zařízení vodovodu od jeho historického vývoje až po současnost. Výstava je doplněna odborným výkladem pracovníka Znojemské vodárny
  • druhá nejstarší přírodní rezervace v České republice – Moravský kras. Celá akce byla zajištěna (organizačně i odborně) lektory ze střediska ekologické výchovy z Krásenka,

 

Ozvěny ekofilmu 2011 

Ve dnech 22.2. – 4.3.2012 probíhala na Znojemsku filmová projekce filmů s ekologickou, ekonomickou a sociální tematikou. Celkem 10 tříd studijních i učebních oborů se zúčastnilo představení vybraných dokumentárních filmů, které byly oceněny titulem „Ekofilm roku 2011“. Letošní ročník festivalu byl věnován Mezinárodnímu roku lesů. Mezi velice zdařilé filmy patřil dokument s názvem „Království lesa“ (velká cena Ekofilmu), ve kterém byly použity úžasné záběry ze života našich lesních živočichů a rostlin během jejich ročního životního cyklu. Další oceněný film, který naši žáci zhlédli, nesl název „Ekonomika štěstí“ (cena za režii). Snímek popisuje svět, který se pohybuje zároveň dvěma opačnými směry: zatímco vláda a velký byznys tlačí směrem ke globalizované ekonomice postavené na technologiích a rostoucím obchodu, lidé po celém světě začínají od základů a zakládají menší a ekologičtější místní ekonomiky. Další unikátní film „Divoká Skandinávie – Finsko“ (cena za kameru) ukázal chování zvířat, které dosud nikdo nenafilmoval. Olivek Goetzl a Ivo Norenberg poprvé natočili rysa ostrovida ve finské přírodě, v HD kvalitě nafilmovali skvělé zpomalené záběry kuřat hohola severního, jak vyskakují z hnízda vysoko na stromě, natočili vzrušující setkání medvědů a vlků i jiné živočichy.

 • oslava různých mezinárodních dnů, např. „Dne stromů“. Cílem pořádané akce je např.:

  • výsadba dalších dřevin na školním pozemku,
  • osvěta pro danou cílovou skupinu o významu stromů na naší planetě,
  • zábavnou formou upozornit lidi na potřebu péče o stromy a přírodu vůbec,
  • zapojit do oslavy mladší žáky ze ZŠ a připravit pro ně zajímavý program,
  • pozvat starší občany z blízkého domu pečovatelské služby a zpestřit jim tak běžný den uvedenou oslavou,
  • pozvat místního pana faráře, aby požehnal vysázeným stromům,
  • prostřednictvím regionálního tisku informovat o této akci veřejnost.

 

Na tuto oslavu byl zpracován projekt dle pokynů ekologického sdružení TEREZA. Projekt byl nabídnut školám zapojeným do mezinárodního projektu „Ekoškola“ (školy z kraje Vysočina, Jihomorovského, Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého). Projekt byl ekologickým sdružením TEREZA vyhodnocen a vybrán k poskytnutí finanční podpory ve výši 23 000 Kč. Tuto částku poskytl Provident Financial, s.r.o. (Pozn.: minimální částka, kterou vybraným školám Provident daroval byla 10 000 Kč a maximální částka 25 000 Kč. Celková výše finančních podpor na projekty pro školy byla 82 000 Kč ). Symbolický šek na částku ve výši 23 000 Kč je vystaven ve 3.podlaží v budově školy.

Slavnost byla zorganizována pro žáky 4. a 5. tříd Václavské náměstí, o.p. Jubilejní park a pro občany z domu pečovatelských služeb. Na realizaci se podíleli žáci z různých studijních a učebních oborů: Podnikání, obchod a služby (PS3.A), Truhlář, Kuchař – číšník, Kadeřnice. (Projekt proběhl ve školním roce 2009/2010).

 

Ozvěny ekofilmu 2011 Ozvěny ekofilmu 2011 

Ozvěny ekofilmu 2011 Ozvěny ekofilmu 2011