Obsah

Nové informace k testování

Na základě znění nového opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, které bylo přijato na jednání vlády 21. 5. 2021 platí od 24. 5. 2021 nové výjimky z testování.

Testovat se nyní nemusí osoby, které:

a. doloží laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (zároveň uplynula karanténa a osoba nejeví příznaky onemocnění)

b. doloží v případě DVOUDÁVKOVÉHO schématu očkování proti onemocnění COVID-19 následující:

1. po aplikaci PRVNÍ uplynulo nejméně 22 dní a ne více než 90 dní

2. po aplikaci DRUHÉ dávky (tedy řádné aplikaci obou dávek) uplynulo nejméně 22 dní od PRVNÍ dávky, ale ne více než 9 měsíců od DRUHÉ dávky

c. doloží v případě JEDNODÁVKOVÉHO schématu, že od první dávky očkování uplynulo nejméně 14, ale ne více než 9 měsíců

Platnost antigenního testu, který byl proveden v jiném oficiálním odběrovém centru na přítomnost antigenu viru se prodlužuje ze 48 na 72 hodin. Test provedený ve škole platí 7 dní. PCR test je platný 7 dní. Povinnost nošení respirátorů zůstává nezměněna.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků školy bez rotací v teoretickém i praktickém vyučování. Homogenita tříd není povinná.

Vyučování bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin, bude upřesněno v suplování.

Nadále platí opatření Ministerstva zdravotnictví o zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) ve vnitřních prostorách budov respirátorem, pro osoby mladší 15 let rouškou. Toto opatření neplatí pro osoby během cvičení, po dobu konzumace jídla a pití a  pro osoby s poruchou autistického spektra a s poruchou intelektu. Zákazníci služeb (kadeřnictví / kosmetika) nemusí po dobu poskytnutí služby mít nasazenou ochranu dýchacích cest, která brání výkonu této služby.  

Jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem. Přítomnost žáků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje. Jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.

Osobní účast žáků na výuce je podmíněna povinným antigenním testováním s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v první hodině dle rozvrhu hodin. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování může být nahrazeno tím,  že se prokáže, že:

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021 

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

 zveřejňuji nové informace k provozu škol ze dne 20. 4. 2021.

 Od 26. 4. 2021 je obnoveno praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině (týká se OV, UP, OP, tedy všech forem praktického vzdělávání a přípravy, jak je uvedeno ve školském zákonu).

 Osobní účast žáků na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření.

Praktické vyučování bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin, může být upřesněno v suplování.

Nadále jsou povolené skupinové konzultace žáků v maximálním počtu 6 žáků ve skupině (podmínkou účasti je povinné testování).

Konzultace platí pro:

·         pro žáky závěrečných ročníků  SOU i SOŠ

·         pro žáky nižších ročníků SOU i SOŠ ohrožené školním neúspěchem

 Jsou povolené i individuální konzultace 1 žák a 1 učitel – tento žák se netestuje.  Účast na těchto konzultacích je dobrovolná.  

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání (243.17 kB)

Od 12. 4. 2021 není nadále umožněna osobní přítomnost žáků SŠ (SOU i SOŠ) v prezenční formě výuky pro teoretickou i praktickou výuku. Jsou povoleny pouze individuální konzultace (1 žák a 1 pedagogický pracovník).

U těchto žáků se neprovádí testování. Testování se provádí pouze u zaměstnanců školy, kteří realizují distanční výuku ze školy nebo mají se žáky individuální konzultace.

Více viz Mimořádné opatření MZ ze 6. 4. 2021 (326.34 kB).

Libor Hanzal, ředitel školy

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Výuka probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 bude probíhat distanční výuka za dodržování stávajících pravidel pro distanční výuku schválených MŠMT ČR.

I nadále jsou umožněny zkoušky žáků (opravné, v náhradním termínu) i individuální konzultace.

Pokud bude žák potřebovat potvrzení za účelem cesty do školy, není problém ho vystavit (jedná se o žáky z jiných okresů). Je třeba mě o toto potvrzení požádat. Zašleme ho e-mailem.

Od pondělí 1. 3. 2021 bude možný vstup do školy pouze s respirátory FFP2 a za dodržení všech platných hygienických pravidel (dezinfekce, rozestupy...).

Informace o testování žáků a zaměstnanců zatím žádné nemám. Jakmile je obdržím, budu vás informovat.

Výše najdete Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Pokud máte další dotazy či nejasnosti související s distanční výukou, hygienickými opatřeními..., kontaktujte mě.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021. 

Výuka probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021

Primární prevence v období uzavření škol

Současná situace spojená s distanční výukou je pro mnohé z nás náročná. Lze využít služeb Centra prevence v Brně, které nabízí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou žákům, pedagogům i rodičům individuální poradenství v době karantény  https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/

 

Informace, které se týkají úprav závěrečných (maturitních) zkoušek a ukončování studia oborů s výučním listem (maturitní zkouškou) ve školním roce 2020/2021

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 do 14. února 2021.

Výuka probíhá ve stejném režimu jako dosud.

 

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhlo dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou i s naším školním řádem. Žáci byli, pokud to bylo možné, klasifikováni známkou. V případě, že žák nemohl být klasifikován, má místo klasifikačního stupně uvedeno N (neklasifikován), které je doplněno slovním hodnocení žáka.

Vzhledem k tomu, že nebude možné v řádném termínu žákům předat písemný výpis z vysvědčení osobně, je možné se s klasifikací žáků za 1. pololetí 2020/2021 seznámit prostřednictvím programu Bakaláři v pololetní klasifikaci (viz návod), popř. třídní učitelé mohou sdělit klasifikaci telefonicky.

Písemný výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je možné předat i po posledním dnu období školního roku 2020/2021, a to nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).  

Žáci, kteří nebyli klasifikováni, budou konat ZNT (zkoušku v náhradním termínu), přesné termíny zkoušek oznámí TU, jejich obsah sdělí vyučující příslušného předmětu.

 

Případné dotazy vám zodpoví třídní učitelé nebo vedení školy.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vkládám informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna 2021.

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Tyto informace jsem obdržel z MŠMT před chvílí, proto jsem vás nemohl informovat dříve.

S pozdravem Mgr. Libor Hanzal, ředitel